Dom > Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

PRZED ZAINSTALOWANIEM I/LUB UŻYWANIEM APLIKACJI NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE.

Klikając przycisk “”akceptuj”” lub “”ok”” lub instalując i/lub korzystając z rozszerzenia, aplikacji lub dodatku do przeglądarki internetowej Stands, w zależności od tego, co ma zastosowanie do przeglądarki internetowej (“”Aplikacja””), użytkownik wyraźnie potwierdza i zgadza się, że zawiera umowę prawną ze Stands Ltd. (“”Stands””, “”my””, “”nas”” lub “”nasz””). Ltd. (“”Stands””, “”my””, “”nas”” lub “”nasz””) oraz zrozumiał i zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (“”Umowa””) i być nimi prawnie związany. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich obowiązujących praw do wymagania oryginalnego (nieelektronicznego) podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Jeśli użytkownik nie zgadza się na związanie niniejszą Umową, nie powinien pobierać, instalować ani korzystać z Aplikacji.

1. Zdolność do akceptacji. Instalując Aplikację, użytkownik potwierdza, że ukończył trzynaście (13) lat. Jeśli użytkownik ma od trzynastu (13) do osiemnastu (18) lat, przed zainstalowaniem Aplikacji musi najpierw zapoznać się z niniejszą Umową wraz z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić się, że zarówno on, jak i jego rodzic lub opiekun rozumieją jej warunki i wyrażają na nie zgodę.

2. Licencja. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, niniejszym udzielamy użytkownikowi osobistej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji (“”Licencja””) na: (i) pobierania, instalowania i korzystania z Aplikacji na komputerze stacjonarnym, komputerze przenośnym, telefonie komórkowym, tablecie lub innym urządzeniu (“”Urządzenie””), które użytkownik posiada lub kontroluje w zakresie, w jakim oferujemy Aplikację do użytku na takim Urządzeniu; oraz (ii) uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej na tym Urządzeniu w połączeniu z przeglądarką internetową użytkownika (w zakresie, w jakim Aplikacja jest dostępna dla określonej przeglądarki internetowej użytkownika), zgodnie z niniejszą Umową oraz wszelkimi obowiązującymi Zasadami Korzystania i Warunkami Przeglądarki (zdefiniowanymi poniżej).

3. Darowizny. Podczas odinstalowywania aplikacji Stands Free AdBlocker na komputer i/lub przekazywania darowizny na naszą rzecz użytkownik zostanie przekierowany na stronę odinstalowywania i/lub darowizny, na której automatycznie gromadzone są następujące informacje: Język przeglądarki użytkownika, nazwa i wersja rozszerzenia, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i jego wersja, liczba pobrań powiadomień, informacje o tym, czy lokalny magazyn konfiguracji rozszerzenia jest uszkodzony, parametr wersji list filtrów oraz czy w momencie odinstalowywania włączono lub wyłączono jakiekolwiek subskrypcje filtrów. Użytkownik może dobrowolnie podać nam powód odinstalowania programu Stands Free AdBlocker. Potrzebujemy tych informacji, aby ulepszać nasze produkty.

W przypadku darowizn współpracujemy z dostawcami usług płatniczych (Stripe, Inc. i PayPalPaypal S.à r.l. et Cie, S.C.A.). Dostawcy ci są odpowiedzialni za przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkownika w związku z przesyłanymi do nas darowiznami. Przetwarzanie obejmuje wszystkie dane wprowadzone do odpowiedniego formularza, w tym między innymi rodzaj karty, imię i nazwisko posiadacza karty, dane karty kredytowej (z wyjątkiem pełnego numeru karty), adres, kraj, kod pocztowy i adres e-mail. Ponadto Stripe gromadzi informacje identyfikujące urządzenia, które łączą się z jego usługami i wykorzystuje te informacje do wykrywania oszustw. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez tych dostawców można znaleźć w Polityce prywatności Stripe i Polityce prywatności PayPal. Przechowujemy raporty przedstawiane nam przez dostawców usług płatniczych do celów księgowych.

4. Ograniczenia licencyjne. Użytkownik zobowiązuje się nie udzielać i nie zezwalać osobom trzecim na: (i) udzielać sublicencji, redystrybuować, sprzedawać, dzierżawić, wypożyczać ani wynajmować Aplikacji; (ii) udostępniać Aplikacji w sieci, w której mogłaby być używana przez wiele urządzeń posiadanych lub obsługiwanych przez różne osoby w tym samym czasie; (iii) dezasemblować, poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować, odszyfrowywać ani podejmować prób uzyskania kodu źródłowego Aplikacji; (iv) kopiować (z wyjątkiem celów tworzenia kopii zapasowych), modyfikować, ulepszać lub tworzyć dzieł pochodnych Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części; (v) obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Aplikacji związane z bezpieczeństwem lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji; (vi) usuwać, zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach własności lub oznaczeń, w tym informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, patentach lub innych informacji, zawartych lub wyświetlanych w Aplikacji lub za jej pośrednictwem; (vii) wykorzystywać jakichkolwiek systemów komunikacji udostępnianych przez Aplikację do wysyłania nieautoryzowanych i/lub niezamówionych komunikatów handlowych; (viii) wykorzystywać nazwy, logo lub znaków towarowych Stands bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; i/lub (ix) wykorzystywać Aplikacji do naruszania jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji, lub w jakimkolwiek niezgodnym z prawem, szkodliwym, nieodpowiedzialnym lub niewłaściwym celu, lub w jakikolwiek sposób naruszający niniejszą Umowę.

5. Konto. W celu korzystania z niektórych funkcji Aplikacji konieczne może być utworzenie lub korzystanie z konta (“”Konto””). Jeśli użytkownik utworzy Konto, musi podać dokładne i kompletne informacje o sobie wymagane przez Aplikację. Jeśli użytkownik nie utworzy Konta, niektóre funkcje (“”Funkcje””) Aplikacji mogą być dla niego niedostępne.

6. Zasady Korzystania i Warunki Przeglądarki. W przypadku pobrania Aplikacji z platformy lub od dystrybutora będącego osobą trzecią (“”Dystrybutor””), należy pamiętać, że Dystrybutor może ustanowić zasady użytkowania, które również regulują korzystanie z Aplikacji przez użytkownika (“”Zasady użytkowania””). Przykłady Zasad Korzystania obejmują Warunki Korzystania ze Sklepu Google Chrome, dostępne pod adresem: https://play.google.com/intl/en/about/play-terms/index.html, oraz Warunki Korzystania z Firefox Market, dostępne pod adresem https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/terms/mozilla/, ale w zależności od miejsca pobrania Aplikacji mogą obowiązywać inne Zasady Korzystania. Ponadto, korzystanie z Aplikacji podlega warunkom regulującym korzystanie z przeglądarki internetowej (“”Warunki korzystania z przeglądarki””). Użytkownik potwierdza, że przed pobraniem Aplikacji: (i) miał możliwość zapoznania się i zrozumienia wszystkich obowiązujących Zasad Korzystania i Warunków Przeglądarki oraz że będzie ich przestrzegał. Zasady korzystania i Warunki korzystania z przeglądarki, które mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Aplikacji, są włączone do niniejszej Umowy przez niniejsze odniesienie. Użytkownik oświadcza, że żadne obowiązujące Zasady Użytkowania, Warunki Przeglądarki i/lub obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają mu korzystania z Aplikacji; jeśli użytkownik nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia, zabrania mu się instalowania i/lub korzystania z Aplikacji.

7. Umowy z osobami trzecimi. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji w celu naruszania warunków witryn internetowych osób trzecich odwiedzanych podczas korzystania z Aplikacji lub praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie korzystanie z Aplikacji.

8. Źródła i treści osób trzecich.

8.1. Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie, uzyskiwanie dostępu, łączenie się i korzystanie z treści pochodzących ze Źródeł Osób Trzecich (zdefiniowanych poniżej), które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane (“”Treści Osób Trzecich””). “”Źródła Osób Trzecich”” oznaczają: (i) strony internetowe i usługi osób trzecich; oraz (ii) naszych partnerów i klientów.

8.2. Nie jesteśmy powiązani z żadnymi Źródłami Osób Trzecich i nie mamy nad nimi kontroli. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, warunki użytkowania, politykę prywatności, działania lub praktyki jakichkolwiek Źródeł Osób Trzecich. Prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania i polityką prywatności dowolnego Źródła Zewnętrznego, z którym użytkownik wchodzi w interakcję, przed zaangażowaniem się w takie działania.

8.3. Nie ponosimy odpowiedzialności i wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji dotyczących dokładności, stosowności, przydatności, bezpieczeństwa lub Praw Własności Intelektualnej (zdefiniowanych poniżej) Treści Osób Trzecich lub z nimi związanych.

8.4. Nie popieramy żadnych reklam, promocji, kampanii, produktów, usług ani innych materiałów, które są zawarte w Treściach Osób Trzecich lub które są przekazywane użytkownikowi ze Źródła Osób Trzecich.

8.5. Korzystając z Aplikacji, użytkownik może być narażony na kontakt z Treściami Osób Trzecich, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzą zastrzeżenia. Użytkownik zawsze ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce wchodzić w interakcje ze Źródłem Zewnętrznym lub przeglądać i korzystać z Treści Zewnętrznych. Interakcja użytkownika ze Źródłem Osób Trzecich oraz korzystanie z Treści Osób Trzecich i poleganie na nich odbywa się według wyłącznego uznania i na ryzyko użytkownika.

8.6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje ze Źródłem Zewnętrznym. Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się, i niniejszym zrzeka się, wszelkich prawnych lub słusznych praw lub środków zaradczych, jakie może mieć wobec Stands, i zwalnia Stands z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z Treści Osób Trzecich i interakcji z nimi oraz z interakcji z jakimkolwiek Źródłem Osób Trzecich. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących Źródła Zewnętrznego lub Treści Zewnętrznych, użytkownik zgadza się skontaktować bezpośrednio ze Źródłem Zewnętrznym.

9. Prawa własności intelektualnej.

9.1.Własność. Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Stands i jej licencjodawcy zachowują wszelkie tytuły, prawa własności i Prawa Własności Intelektualnej (zdefiniowane poniżej) do Aplikacji (i powiązanego z nią oprogramowania). Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie. “”Prawa Własności Intelektualnej”” oznaczają wszelkie prawa do wszelkich tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich, znaków usługowych, znaków towarowych, know-how lub podobnych praw własności intelektualnej, a także wszelkie prawa osobiste, prawa do prywatności, reklamy i podobne prawa wszelkiego rodzaju na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych dowolnego organu rządowego, regulacyjnego lub sądowego, zarówno zagranicznego, jak i krajowego.

9.2.Treść. Zawartość Aplikacji, w tym między innymi tekst, informacje, dokumenty, opisy, produkty, oprogramowanie, grafika, zdjęcia, dźwięki, filmy, funkcje interaktywne i usługi (“”Materiały””), a także zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo (“”Znaki””, a wraz z Materiałami “”Zawartość””), stanowią własność Stands i/lub jej licencjodawców i mogą być chronione obowiązującymi prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej i traktatami. “”Stands”” i logo Stands są Znakami Stands i jej podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie inne Znaki używane w Aplikacji są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo ich odpowiednich właścicieli.

9.3. Korzystanie z Treści. Cała zawartość Aplikacji jest dostarczana użytkownikowi “”w stanie, w jakim się znajduje”” wyłącznie do użytku osobistego i nie może być używana, kopiowana, rozpowszechniana, przekazywana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana, dekompilowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku pobrania lub wydrukowania kopii treści należy zachować wszystkie zawarte w niej informacje o prawach autorskich i innych prawach własności.

10. Płatności. Należy pamiętać, że korzystanie z Aplikacji (podobnie jak z przeglądarki) może wymagać i wykorzystywać połączenie internetowe lub dostęp do danych. W zakresie, w jakim zewnętrzny dostawca usług lub operator pobiera opłaty za korzystanie z Internetu lub danych, użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za te opłaty.

11. Opis informacji. Staramy się być jak najbardziej dokładni. Nie możemy jednak zagwarantować i nie gwarantujemy, że treści dostępne w Aplikacji są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści lub jakiejkolwiek jej części bez konieczności powiadamiania użytkownika przed lub po wprowadzeniu takich zmian w treści.

12. Prywatność. Będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które możemy gromadzić lub uzyskiwać w związku z Aplikacją, zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna pod adresem https://standsapp.org/privacy-policy/ (“”Polityka prywatności””), a użytkownik zgadza się, że możemy to robić. Należy również pamiętać, że niektóre dane osobowe i inne informacje przekazane przez użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji mogą być przechowywane na Urządzeniu użytkownika (nawet jeśli nie gromadzimy tych informacji). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa swojego Urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem.

13. Użytkowanie rządowe. Jeśli użytkownik jest częścią agencji, departamentu lub innego podmiotu należącego do rządu Stanów Zjednoczonych (“”Rząd””), korzystanie, powielanie, odtwarzanie, udostępnianie, modyfikowanie, ujawnianie lub przekazywanie Aplikacji jest ograniczone zgodnie z Federalnymi Przepisami dotyczącymi Nabywania stosowanymi do agencji cywilnych oraz Uzupełnieniem do Federalnych Przepisów dotyczących Nabywania w Obronie stosowanym do agencji wojskowych. Aplikacja jest “”przedmiotem komercyjnym””, “”komercyjnym oprogramowaniem komputerowym”” i “”dokumentacją komercyjnego oprogramowania komputerowego””. Zgodnie z tymi postanowieniami, wszelkie korzystanie z Aplikacji przez Rząd podlega wyłącznie warunkom niniejszych Warunków.

14. Wyłączenia gwarancji.

14.1. APLIKACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE “”TAKIM, W JAKIM JEST”” I “”W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI””, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJU HANDLOWEGO.

14.2. Chociaż aplikacja ma na celu odfiltrowanie niepożądanych materiałów i ochronę prywatności użytkownika, nie możemy i nie gwarantujemy, że aplikacja zapobiegnie wyświetlaniu wszystkich takich materiałów lub całkowicie ochroni prywatność użytkownika przed osobami trzecimi.

14.3. NIE GWARANTUJEMY, ŻE APLIKACJA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ BŁĘDÓW, ŻE APLIKACJA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNEGO SZKODLIWEGO KODU, ani ŻE POPRAWIMY JAKIEKOLWIEK BŁĘDY W APLIKACJI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KONSEKWENCJE DLA UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIEJ, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PROBLEMÓW TECHNICZNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZWIĄZANYCH Z INTERNETEM (TAKICH JAK WOLNE POŁĄCZENIA, PRZECIĄŻENIE RUCHU LUB PRZECIĄŻENIE NASZYCH LUB INNYCH SERWERÓW) LUB JAKICHKOLWIEK DOSTAWCÓW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LUB INTERNETOWYCH.

14.4. W PRZYPADKU SPORU Z INNYM UŻYTKOWNIKIEM APLIKACJI UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKIEGO SPORU LUB Z NIM ZWIĄZANE. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, ALE NIE MAMY OBOWIĄZKU, MONITOROWANIA TAKICH SPORÓW.

14.5. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie niektórych gwarancji, więc w tym zakresie takie wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

15. Ograniczenie odpowiedzialności.

15.1. W ŻADNYM WYPADKU STANDS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY LUB ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH, PRZYCHODÓW, DZIAŁALNOŚCI LUB REPUTACJI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, LUB KTÓRE WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI.

15.2. W ŻADNYM WYPADKU, CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STANDS WYNIKAJĄCA Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITYCH KWOT, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, FAKTYCZNIE ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ STANDS ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI W CIĄGU TRZECH (3) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ WNIESIENIA ROSZCZENIA.

15.3. POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA W NINIEJSZYM PUNKCIE 18 MAJĄ ZASTOSOWANIE: (i) NAWET JEŚLI STANDS ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK SZKÓD LUB STRAT; (ii) NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK USTALONE TU ŚRODKI ODSZKODOWANIA NIE SPEŁNIAJĄ SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU; ORAZ (iii) BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ LUB TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

16. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Stands i nasze podmioty stowarzyszone oraz naszych odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi honorariami prawników) wynikającymi z: (i) korzystania lub niemożności korzystania z Aplikacji; (ii) naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy; oraz (iii) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub praw do prywatności. Nie uchylając ani nie usprawiedliwiając zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszego punktu 19, zastrzegamy sobie prawo (na koszt użytkownika), ale nie jesteśmy zobowiązani do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą podlegającą zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się jej nie bronić ani nie rozstrzygać. Użytkownik zgadza się nie rozstrzygać żadnej sprawy podlegającej zwolnieniu z odpowiedzialności bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody.

17. Przepisy eksportowe. Użytkownik zgadza się w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji eksportowych, aby zapewnić, że ani Aplikacja, ani żadne związane z nią dane techniczne nie będą eksportowane ani reeksportowane bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem takich przepisów i regulacji lub wykorzystywane do jakichkolwiek celów zabronionych przez takie przepisy i regulacje.

18. Aktualizacje i uaktualnienia. Możemy od czasu do czasu dostarczać aktualizacje lub uaktualnienia Aplikacji (każda “”Wersja””), ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Takie Wersje będą dostarczane zgodnie z naszymi aktualnymi zasadami, które mogą obejmować automatyczną aktualizację lub uaktualnienie bez dodatkowego powiadomienia użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na automatyczną aktualizację lub uaktualnienie Aplikacji. Wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Aplikacji obejmują Poprawki. Niniejsza Umowa reguluje wszelkie Wersje Poprawione, które zastępują lub uzupełniają oryginalną Aplikację, chyba że Wersji Poprawionej towarzyszy odrębna umowa licencyjna, która będzie regulować tę Wersję Poprawioną. Jeśli użytkownik dezaktywuje lub nie zezwoli na automatyczną aktualizację Aplikacji lub jeśli nie zainstaluje aktualizacji Aplikacji zgodnie z zaleceniami nas lub Aplikacji, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Aplikacji lub Aplikacja może nie działać prawidłowo lub w ogóle.

19. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy.

19.1. Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez nas lub użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do: (i) zaprzestania lub modyfikacji dowolnego aspektu Aplikacji; i/lub (ii) wypowiedzenia niniejszej Umowy i korzystania z Aplikacji przez użytkownika z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za żadne z powyższych działań. Jeśli użytkownik sprzeciwi się jakiemukolwiek postanowieniu lub warunkowi niniejszej Umowy lub jakimkolwiek jej późniejszym modyfikacjom lub będzie niezadowolony z Aplikacji w jakikolwiek sposób, jedynym środkiem odwoławczym użytkownika będzie natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Aplikacji.

19.2. Skutki rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy użytkownik zaprzestanie korzystania z Aplikacji.

19.3. Przetrwanie. Niniejszy punkt 20 oraz punkty 8 (Źródła i treści osób trzecich), 9 (Prawa własności intelektualnej), 13 (Prywatność), 15 (Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji), 16 (Ograniczenie odpowiedzialności), 17 (Odszkodowanie) i 21 (Cesja) do 24 (Postanowienia ogólne) pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

20. Cesja. Niniejsza Umowa oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na jej podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez użytkownika, ale mogą być cedowane przez Stands bez ograniczeń lub powiadomień. Wszelkie nieautoryzowane cesje będą nieważne.

21. Modyfikacja. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez wysłanie użytkownikowi powiadomienia w Aplikacji i/lub opublikowanie zmienionej Umowy w Aplikacji. Taka zmiana wejdzie w życie dziesięć (10) dni po powyższym powiadomieniu, a dalsze korzystanie z Aplikacji przez użytkownika oznacza akceptację tych zmian.

22. Prawo właściwe i spory. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory związane z Aplikacją lub niniejszą Umową podlegają prawu państwa Izrael i będą interpretowane zgodnie z nim, bez względu na normy kolizyjne. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Tel Awiwie-Yaffo i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, właściwości miejscowej sądu lub niedogodnego forum dla takich sądów. Niezależnie od powyższego, możemy ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego w dowolnej jurysdykcji.

23. Postanowienia ogólne. Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne informacje prawne opublikowane przez nas w związku z Aplikacją stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Stands dotyczącego Aplikacji. W przypadku sprzeczności między niniejszą Umową a jakimikolwiek takimi informacjami prawnymi, warunki obowiązującej informacji będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do przedmiotu takiej informacji. Żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie wiążąca, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez Stands. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd: (i) nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy; oraz (ii) nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które najbardziej zbliżone będzie do pierwotnego prawnego i ekonomicznego skutku nieważnego postanowienia. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a brak dochodzenia przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Każde zrzeczenie się musi mieć formę pisemną i być należycie podpisane przez stronę zrzekającą się. Wszystkie nagłówki sekcji i podsekcji użyte w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie należy się na nich opierać ani wykorzystywać ich do interpretacji niniejszych Warunków. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z APLIKACJI LUB Z NIĄ ZWIĄZANE MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA ROSZCZENIA. W PRZECIWNYM RAZIE TAKA PRZYCZYNA POWÓDZTWA ZOSTANIE TRWALE PRZEDAWNIONA.

Dziękuję

Twój formularz został wysłany

OK