Domov > Smlouva o koncové licenci

Smlouva o koncové licenci

PŘED INSTALACÍ A/NEBO POUŽÍVÁNÍM APLIKACE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Kliknutím na tlačítko “”akceptovat”” nebo “”ok”” nebo instalací a/nebo používáním rozšíření, aplikace nebo doplňku webového prohlížeče Stands, podle toho, co se na váš webový prohlížeč vztahuje, (dále jen “”aplikace””) výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že uzavíráte právní dohodu se společností Stands Ltd. (“”Stands””, “”my””, “”nás”” nebo “”naše””) a že jste pochopili a souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky této licenční smlouvy s koncovým uživatelem (“”Smlouva””) a budete jimi právně vázáni. Tímto se vzdáváte všech příslušných práv na vyžadování originálního (neelektronického) podpisu nebo doručení či uchovávání neelektronických záznamů v rozsahu, který není zakázán příslušnými právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni touto Smlouvou, nestahujte, neinstalujte a nepoužívejte Aplikaci.

1. Schopnost přijmout. Instalací aplikace potvrzujete, že jste starší třinácti (13) let. Pokud je vám mezi třinácti (13) a osmnácti (18) lety, pak si před instalací Aplikace musíte tuto Smlouvu nejprve přečíst se svým rodičem nebo opatrovníkem, abyste se ujistili, že vy i váš rodič nebo opatrovník rozumíte jejím podmínkám a souhlasíte s nimi.

2. Licence. V souladu s podmínkami této smlouvy vám tímto udělujeme osobní, odvolatelnou, nevýhradní, nesublicencovatelnou, nepřevoditelnou a nepřenosnou licenci (dále jen “”licence””) na: (i) stahovat, instalovat a používat Aplikaci na stolním počítači, přenosném počítači, mobilním telefonu, tabletu nebo jiném zařízení (dále jen “”Zařízení””), které vlastníte nebo ovládáte, v rozsahu, v jakém Aplikaci nabízíme k použití na takovém Zařízení; a (ii) přistupovat k Aplikaci a používat ji na tomto Zařízení ve spojení s vaším webovým prohlížečem (v rozsahu, v jakém je Aplikace dostupná pro váš konkrétní webový prohlížeč) v souladu s touto Smlouvou a platnými Pravidly používání a Podmínkami prohlížeče (definovanými níže).

3. Dárcovství. Při odinstalaci aplikace Fair AdBlocker pro stolní počítače a/nebo při darování nám budete odkázáni na webovou stránku pro odinstalaci a/nebo darování, kde se automaticky shromažďují následující informace: Jazyk vašeho prohlížeče, název a verze rozšíření, typ a verze prohlížeče, operační systém a jeho verze, počet stažení oznámení, informace o tom, zda není poškozeno místní úložiště konfigurace rozšíření, parametr verze seznamů filtrů a zda byly v době odinstalace povoleny nebo zakázány odběry filtrů. Na základě dobrovolnosti nám můžete sdělit důvod, proč jste aplikaci Fair AdBlocker odinstalovali. Tyto informace potřebujeme ke zlepšení našich produktů.

V případě darů spolupracujeme s poskytovateli plateb (Stripe, Inc. a PayPalPaypal S.à r.l. et Cie, S.C.A.). Tito poskytovatelé jsou zodpovědní za zpracování údajů, které zadáváte v souvislosti s dary, které nám posíláte. Zpracování zahrnuje všechny údaje, které zadáte do příslušného formuláře, jako je mimo jiné typ karty, jméno držitele karty, údaje o kreditní kartě (kromě celého čísla karty), adresa, země, poštovní směrovací číslo a e-mailová adresa. Kromě toho společnost Stripe shromažďuje identifikační údaje o zařízeních, která se připojují k jejím službám, a tyto údaje používá k odhalování podvodů. Další informace o tom, jak tito poskytovatelé nakládají se zpracováním osobních údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe a Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal. Zprávy, které nám poskytovatelé platebních služeb předkládají, ukládáme pro účely účetnictví.

4. Omezení licencí. Zavazujete se, že nebudete a nedovolíte žádné třetí straně, aby: (i) poskytovat sublicence, dále distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo pronajímat Aplikaci; (ii) zpřístupňovat Aplikaci v síti, kde by ji mohlo používat více zařízení vlastněných nebo provozovaných různými osobami současně; (iii) rozebírat, zpětně analyzovat, dekompilovat, dešifrovat nebo se pokoušet získat zdrojový kód Aplikace; (iv) kopírovat (s výjimkou zálohování), upravovat, vylepšovat nebo vytvářet odvozená díla Aplikace nebo jakékoli její části; (v) obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Aplikace nebo funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo které vynucují omezení používání Aplikace; (vi) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakákoli vlastnická upozornění nebo označení, včetně upozornění na autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiných upozornění, obsažených v aplikaci nebo zobrazených v aplikaci nebo jejím prostřednictvím; (vii) používat jakékoli komunikační systémy poskytované aplikací k zasílání neoprávněných a/nebo nevyžádaných obchodních sdělení; (viii) používat název, logo nebo ochranné známky společnosti Stands bez našeho předchozího písemného souhlasu; a/nebo (ix) používat aplikaci k porušování platných zákonů, pravidel nebo předpisů nebo k jakémukoli nezákonnému, škodlivému, nezodpovědnému nebo nevhodnému účelu nebo způsobem, který porušuje tuto smlouvu.

5. Účet. Pro používání některých funkcí aplikace může být nutné vytvořit nebo používat účet (“”účet””). Pokud si vytvoříte Účet, musíte o sobě uvést přesné a úplné informace, které aplikace požaduje. Pokud si Účet nevytvoříte, některé funkce a vlastnosti (“”Funkce””) Aplikace pro vás mohou být nedostupné.

6. Pravidla používání a podmínky používání prohlížeče. Pokud si stáhnete Aplikaci z platformy nebo od distributora třetí strany (“”Distributor””), mějte na paměti, že Distributor může mít stanovena pravidla používání, kterými se řídí i vaše používání Aplikace (“”Pravidla používání””). Příkladem Pravidel používání jsou Podmínky používání obchodu Google Chrome, které jsou k dispozici na adrese: https://play.google.com/intl/en/about/play-terms/index.html, a Podmínky používání obchodu Firefox Market, které jsou k dispozici na adrese https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/terms/mozilla/, ale v závislosti na tom, odkud je Aplikace stažena, mohou platit i jiná Pravidla používání. Kromě toho se na vaše používání Aplikace vztahují podmínky, kterými se řídí používání vašeho webového prohlížeče (“”Podmínky používání prohlížeče””). Potvrzujete, že před stažením Aplikace: (i) jste měli možnost se seznámit se všemi platnými Pravidly používání a Podmínkami prohlížeče, porozuměli jste jim a budete je dodržovat. Pravidla používání a Podmínky prohlížeče, které se vztahují na vaše používání Aplikace, jsou tímto odkazem začleněny do této Smlouvy. Prohlašujete, že vám žádná platná Pravidla používání, Podmínky prohlížeče a/nebo platné právní předpisy nezakazují používání Aplikace; pokud takové prohlášení nemůžete učinit, je vám zakázáno Aplikaci instalovat a/nebo používat.

7. Smlouvy s třetími stranami. Aplikaci nesmíte používat k porušování podmínek webových stránek třetích stran, které při používání Aplikace navštívíte, ani práv třetích stran. Za jakékoli takové použití Aplikace nesete výhradní odpovědnost.

8. Zdroje a obsah třetích stran.

8.1. Aplikace vám umožňuje prohlížet, přistupovat, odkazovat a používat obsah ze zdrojů třetích stran (definovaných níže), které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou (“”obsah třetích stran””). “”Zdroje třetích stran”” znamenají: (i) webové stránky a služby třetích stran a (ii) naše partnery a zákazníky.

8.2. Nejsme spojeni s žádnými Zdroji třetích stran a nemáme nad nimi žádnou kontrolu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů, akce nebo postupy jakýchkoli Zdrojů třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli takové činnosti, přečtěte si prosím podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů jakéhokoli Zdroje třetí strany, se kterým komunikujete.

8.3. Neneseme odpovědnost za přesnost, vhodnost, užitečnost, bezpečnost nebo práva duševního vlastnictví (definovaná níže) jakéhokoli Obsahu třetích stran nebo v souvislosti s ním a výslovně se zříkáme veškerých záruk.

8.4. Neschvalujeme žádnou reklamu, propagační akce, kampaně, produkty, služby ani jiné materiály, které jsou obsaženy v jakémkoli Obsahu třetích stran nebo které jsou vám sdělovány ze zdrojů třetích stran.

8.5. Používáním aplikace můžete být vystaveni obsahu třetích stran, který je nepřesný, urážlivý, neslušný nebo nevhodný. Vždy se můžete rozhodnout, zda budete se Zdrojem třetí strany komunikovat nebo zda budete Obsah třetí strany prohlížet a používat. Vaše interakce se Zdrojem třetí strany a používání a spoléhání se na Obsah třetí strany je na vašem vlastním uvážení a riziku.

8.6. Za svou interakci se Zdrojem třetí strany nesete výhradní odpovědnost. Souhlasíte s tím, že se vzdáváte a tímto se vzdáváte jakýchkoli zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků, které můžete mít vůči společnosti Stands, a zbavujete společnost Stands veškeré odpovědnosti vyplývající z vašeho používání a interakce s jakýmkoli Obsahem třetí strany a z vaší interakce s jakýmkoli Zdrojem třetí strany. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo stížnost týkající se zdroje třetí strany nebo jakéhokoli obsahu třetí strany, souhlasíte, že se obrátíte přímo na zdroj třetí strany.

9. Práva duševního vlastnictví.
9.1.Vlastnictví. Aplikace je vám na základě této smlouvy licencována, nikoli prodána, a vy berete na vědomí, že společnost Stands a její poskytovatelé licencí si ponechávají veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví (definovaná níže) k aplikaci (a souvisejícímu softwaru). Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou v této smlouvě výslovně udělena, k aplikaci. “”Práva duševního vlastnictví”” znamenají veškerá práva k jakýmkoli obchodním tajemstvím, patentům, autorským právům, servisním značkám, ochranným známkám, know-how nebo podobným právům duševního vlastnictví, jakož i veškerá morální práva, práva na soukromí, publicitu a podobná práva jakéhokoli typu podle zákonů nebo nařízení jakéhokoli vládního, regulačního nebo soudního orgánu, ať už zahraničního nebo domácího.

9.2. Obsah. Obsah Aplikace, mimo jiné včetně textu, informací, dokumentů, popisů, produktů, softwaru, grafiky, fotografií, zvuků, videí, interaktivních funkcí a služeb (dále jen “”Materiály””) a ochranných známek, servisních značek a log obsažených v těchto materiálech (dále jen “”Značky”” a společně s Materiály “”Obsah””), je majetkem společnosti Stands a/nebo jejích poskytovatelů licence a může být chráněn příslušnými zákony o autorských právech nebo jinými zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. “”Stands”” a logo Stands jsou Značky společnosti Stands a jejích přidružených společností. Všechny ostatní Značky použité v Aplikaci jsou ochrannými známkami, značkami služeb nebo logy příslušných vlastníků.

9.3. Používání obsahu. Veškerý obsah v Aplikaci je vám poskytován “”tak, jak je””, pouze pro vaše osobní použití a nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu používán, kopírován, distribuován, přenášen, vysílán, zobrazován, prodáván, licencován, dekompilován ani jinak využíván pro jakékoli jiné účely. Pokud si stáhnete nebo vytisknete kopii obsahu, musíte zachovat veškerá upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva, která jsou v něm obsažena.

10. Platby. Upozorňujeme, že používání aplikace (stejně jako prohlížeče) může vyžadovat a využívat připojení k internetu nebo datový přístup. V rozsahu, v jakém se na vás vztahují poplatky za používání internetu nebo dat od poskytovatele služeb třetí strany nebo operátora, souhlasíte s tím, že za tyto poplatky nesete výhradní odpovědnost.

11. Informace. Aplikace je určena pro všechny uživatele, kteří chtějí využívat její služby. Snažíme se být co nejpřesnější. Nemůžeme však zaručit a nezaručujeme, že obsah dostupný v aplikaci je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný. Vyhrazujeme si právo provádět změny v obsahu nebo jeho části, aniž bychom vás museli před provedením takových změn obsahu nebo po něm jakkoli upozorňovat.

12. Ochrana osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které můžeme shromáždit nebo získat v souvislosti s aplikací, budeme používat v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://standsapp.org/privacy-policy/ (dále jen “”zásady ochrany osobních údajů””), a vy s tím souhlasíte. Upozorňujeme také, že některé osobní údaje a další informace, které jste poskytli v souvislosti s používáním aplikace, mohou být uloženy ve vašem zařízení (i když tyto informace neshromažďujeme). Za zabezpečení svého Zařízení před neoprávněným přístupem nesete výhradní odpovědnost vy.

13. Používání ve státní správě. Pokud jste součástí agentury, oddělení nebo jiného subjektu vlády Spojených států amerických (dále jen “”vláda””), je používání, kopírování, reprodukce, uvolňování, modifikace, zveřejňování nebo přenos Aplikace omezeno v souladu s Federálními akvizičními předpisy (Federal Acquisition Regulations), které se vztahují na civilní agentury, a Dodatkem k Federálním akvizičním předpisům pro obranu (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement), který se vztahuje na vojenské agentury. Aplikace je “”komerční položkou””, “”komerčním počítačovým softwarem”” a “”dokumentací ke komerčnímu počítačovému softwaru””. V souladu s těmito ustanoveními se jakékoli použití Aplikace vládou řídí výhradně podmínkami těchto Podmínek.

14. Odmítnutí záruky.

14.1. APLIKACE JE POSKYTOVÁNA “”TAK, JAK JE”” A “”TAK, JAK JE K DISPOZICI””, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO Z OBCHODNÍHO STYKU ČI OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ.

14.2. Ačkoli je aplikace určena k filtrování nežádoucího materiálu a K ochraně vašeho soukromí, nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že APLIKACE zabrání zobrazování veškerého takového materiálu nebo zcela ochrání vaše soukromí před třetími stranami.

14.3. NEZARUČUJEME, ŽE APLIKACE BUDE FUNGOVAT BEZ CHYB, ŽE APLIKACE JE BEZ VIRŮ NEBO JINÉHO ŠKODLIVÉHO KÓDU nebo že opravíme jakékoli chyby v APLIKACI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI DŮSLEDKY PRO VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ, MIMO JINÉ V SOUVISLOSTI S INTERNETEM (JAKO JE POMALÉ PŘIPOJENÍ, PŘETÍŽENÍ PROVOZU NEBO PŘETÍŽENÍ NAŠICH NEBO JINÝCH SERVERŮ). NEBO JAKÝCHKOLI POSKYTOVATELŮ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB NEBO INTERNETU.”””
“14.4. POKUD DOJDE KE SPORU S JINÝM UŽIVATELEM APLIKACE, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÉHO SPORU NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ. VYHRAZUJEME SI PRÁVO, ALE NEMÁME ŽÁDNOU POVINNOST, MONITOROVAT JAKÝKOLI TAKOVÝ SPOR.

14.5. Platné právní předpisy nemusí umožňovat vyloučení určitých záruk, takže v tomto rozsahu se tato vyloučení nemusí uplatnit.

15. Omezení odpovědnosti.

15.1. SPOLEČNOST STANDS ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ZTRÁTU DAT, PŘÍJMŮ, PODNIKÁNÍ NEBO POVĚSTI, KTERÉ VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, NEBO KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT APLIKACI.

15.2. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI STANDS VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ NEBO S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM APLIKACE NEBO NEMOŽNOSTÍ JI POUŽÍVAT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT CELKOVÉ ČÁSTKY, POKUD NĚJAKÉ SKUTEČNĚ ZAPLATÍTE SPOLEČNOSTI STANDS ZA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE V PRŮBĚHU TŘÍ (3) MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DATU PODÁNÍ ŽALOBY.

15.3. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ A VÝJIMKY V TOMTO ODDÍLE 18 SE POUŽIJÍ: (i) I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST STANDS BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST NÁHRADY ŠKODY NEBO ZTRÁTY; (ii) I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÝKOLIV NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK V TOMTO POKYNU NESPLNÍ SVŮJ PODSTATNÝ ÚČEL; A (iii) BEZ OHLEDU NA ZÁKLAD NEBO TEORII ODPOVĚDNOSTI.

16. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že budete společnost Stands a naše přidružené společnosti a naše příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce bránit, odškodňovat a zbavovat odpovědnosti za veškeré nároky, škody, závazky, ztráty, povinnosti, náklady a výdaje (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z: (i) vašeho používání nebo nemožnosti používat Aplikaci; (ii) vašeho porušení této Smlouvy; a (iii) vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, mimo jiné včetně jakéhokoli práva na autorská práva, vlastnictví nebo soukromí. Aniž bychom se odchýlili od vašich povinností podle tohoto oddílu 19 nebo vás z nich omlouvali, vyhrazujeme si právo (na vaše vlastní náklady), ale nejsme povinni, převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která je předmětem odškodnění z vaší strany, pokud se rozhodnete ji neobhajovat nebo nevyřešit. Souhlasíte s tím, že nebudete řešit žádnou záležitost, která je předmětem odškodnění z vaší strany, aniž byste předem získali náš výslovný souhlas.

17. Vývozní zákony. Souhlasíte s tím, že budete plně dodržovat všechny platné vývozní zákony a předpisy, abyste zajistili, že aplikace ani žádná technická data s ní související nebudou přímo ani nepřímo vyváženy nebo zpětně vyváženy v rozporu s těmito zákony a předpisy nebo použity k účelům, které jsou těmito zákony a předpisy zakázány.

18. Aktualizace a upgrady. Čas od času můžeme poskytovat aktualizace nebo upgrady Aplikace (každá z nich dále jen “”Revize””), nejsme však povinni tak činit. Takové Revize budou dodávány v souladu s našimi tehdy platnými zásadami, které mohou zahrnovat automatické aktualizace nebo upgrady bez jakéhokoli dalšího upozornění. S automatickou aktualizací nebo upgradem aplikace souhlasíte. Veškeré odkazy na Aplikaci zde zahrnují i Revize. Tato smlouva se vztahuje na všechny revize, které nahrazují nebo doplňují původní aplikaci, pokud k revizi není přiložena samostatná licenční smlouva, kterou se revize řídí. Pokud deaktivujete nebo nepovolíte automatickou aktualizaci Aplikace nebo pokud nenainstalujete aktualizace Aplikace podle našich pokynů nebo pokynů Aplikace, je možné, že nebudete moci používat určité funkce Aplikace nebo že Aplikace nebude fungovat správně nebo vůbec.

19. Termín a ukončení.

19.1. Termín a ukončení. Tato Smlouva je účinná, dokud ji neukončíme my nebo vy. Vyhrazujeme si právo kdykoli: (i) přerušit nebo upravit jakýkoli aspekt Aplikace a/nebo (ii) ukončit tuto Smlouvu a vaše používání Aplikace z důvodu nebo bez důvodu a neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za výše uvedené. Pokud máte námitky proti kterékoli podmínce této smlouvy nebo jejím následným úpravám nebo pokud jste s aplikací jakkoli nespokojeni, je vaším jediným prostředkem k nápravě okamžité ukončení používání aplikace.

19.2. Účinek ukončení. Po ukončení této smlouvy jste povinni přestat aplikaci používat.

19.3. Přežití. Tento článek 20 a články 8 (Zdroje a obsah třetích stran), 9 (Práva duševního vlastnictví), 13 (Ochrana osobních údajů), 15 (Odmítnutí záruky), 16 (Omezení odpovědnosti), 17 (Odškodnění) a 21 (Postoupení) až 24 (Obecné) zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

20. Postoupení. Tuto smlouvu a veškerá práva a licence udělené na jejím základě nesmíte převést ani postoupit vy, ale společnost Stands je může postoupit bez omezení nebo oznámení. Jakékoli neoprávněné postoupení je neplatné.

21. Úprava. Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu kdykoli změnit zasláním oznámení v aplikaci a/nebo zveřejněním revidované smlouvy v aplikaci. Taková změna vstoupí v platnost deset (10) dní po výše uvedeném oznámení a vaše další používání aplikace poté znamená, že tyto změny přijímáte.

22. Rozhodné právo a spory. Tato Smlouva a veškeré spory týkající se Aplikace nebo této Smlouvy se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Izrael bez ohledu na jeho kolizní normy. Souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní a výlučné jurisdikci soudů nacházejících se v Tel Avivu-Yaffo, a vzdáváte se jakýchkoli námitek týkajících se příslušnosti, místa konání nebo nepříslušnosti těchto soudů. Bez ohledu na výše uvedené můžeme požadovat soudní příkaz v jakékoli jurisdikci.

23. Obecné. Tato smlouva a veškerá další právní upozornění, která jsme zveřejnili v souvislosti s aplikací, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Stands týkající se aplikace. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a jakýmikoliv takovými právními oznámeními mají přednost podmínky příslušného oznámení, pokud jde o předmět takového oznámení. Žádná změna této smlouvy nebude závazná, pokud nebude mít písemnou formu a nebude podepsána společností Stands. Pokud je některé ustanovení této smlouvy soudem příslušné jurisdikce považováno za neplatné: (i) neplatnost takového ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti; a (ii) neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které se co nejvíce blíží původnímu právnímu a ekonomickému účinku neplatného ustanovení. Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této dohody se nepovažuje za další nebo trvalé zřeknutí se takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení a skutečnost, že strana neuplatní jakékoli právo nebo ustanovení podle této dohody, nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Jakékoli vzdání se práva musí být písemné a řádně podepsané stranou, která se práva vzdává. Všechny nadpisy oddílů a pododdílů použité v těchto Podmínkách slouží pouze pro usnadnění a nelze na ně spoléhat ani je používat při výkladu těchto Podmínek. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLI DŮVOD K ŽALOBĚ, KTERÝ VÁM MŮŽE VZNIKNOUT Z APLIKACE NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, MUSÍ BÝT ZAHÁJEN DO JEDNOHO (1) ROKU OD VZNIKU DŮVODU K ŽALOBĚ. JINAK JE TAKOVÝ DŮVOD ŽALOBY TRVALE PROMLČEN.

Děkuji

Váš formulář byl odeslán

OK